Приступ систему за дистрибуцију електричне енергије

Приступ дистрибутивном систему електричне енергије је право корисника система на коришћење дистрибутивног система ради преузимања и предаје електричне енергије под прописаним и јавно објављеним условима на принципу недискриминације. Оператор дистрибутивног система електричне енергије је дужан да омогући корисницима система приступ систему по регулисаним ценама на принципу јавности и недискриминације.


Остваривање права на приступ систему за дистрибуцију електричне енергије

Приступ систему се уређује уговором о приступу који закључују оператор дистрибутивног система и корисник система, у складу са правилима о раду система Правила о раду дистрибутивног система Уговор о приступу поред елемената утврђених законом којим се уређују облигациони односи, садржи: податке о месту примопредаје, снагу на месту примопредаје, обрачунски период и начин обрачуна, као и друге елементе у зависности од специфичности места примопредаје. Уговором о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије не може се уговорити снага већа од одобрене снаге на месту примопредаје. Право приступа дистрибутивном систему корисник дистрибутивног система остварује за време важења уговора о приступу. Корисник система подноси захтев за закључење уговора о приступу дистрибутивном систему у слободној форми. Захтев за закључење уговора о приступу треба да садржи податке и документацију у складу са 6.1.3 из Правила о раду дистрибутивног система.

- Модел Уговора о приступу систему за дистрибуцију за потпуно снабдевање:

Уговор 

- Mодел Уговора о приступу систему за дистрибуцију за купце са унапред одређеним количинама:

Уговор 

- Mодел Уговора о приступу дистрибутивном систему за произвођаче:

Уговор 


Цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

Цене приступу систему за дистрибуцију електричне енергије су регулисане у складу са Законом о енергетици. Обрачунски период за који се врши обрачун приступа дистрибутивном систему је по правилу календарски месец. Цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије исказују се по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије која је донета на Савету Агенције за енергетику РС 31.10.2012. године. Методологија за одређивање цена Одлука о утврђивању цена приступа систему за дистрибуцију електричне енергије примењује се од 01.10.2021. године. Цене приступа дистрибутивном систему Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије Електродистрибуције Србије 24.09.2021. године.Сагласност Агенције