Оператор дистрибутивног система има обавезу да обустави крајњим купцима испоруку електричне енергије, односно преузимање електричне енергије од произвођача, у случајевима одређеним Законом о енергетици.

Обустава на захтев корисника система обавља се на писмени захтев за обуставу испоруке/преузимања електричне енергије, под условом да се обустава захтева за период од најмање годину дана, а најдуже две године. За време трајања обуставе, корисник система нема обавезе по основу уговора о снабдевању, односно приступа систему.

Корисник система електричне енергије подноси захтев за обуставу испоруке/преузимања електричне енергије у слободној форми.

Захтев се може поднети поштом на адресу надлежног огранка Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд или лично радним данима од 7 до 15 часова.

Уз захтев се прилаже доказ о плаћању цене нестандардне услуге обуставе (документ се подноси у оригиналу или копији). Плаћање се може обавити на основу издатог предрачуна од стране надлежног огранка Електродистрибуције Србије, по инструкцијама за плаћање са предрачуна, путем електронског банкарства или уплатнице/налога за пренос у банкама и поштама.

Одлука о ценама нестандардник услуга Одлука

Поступајући по захтеву, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд ће у року од највише осам дана од дана пријема уредног захтева извршити обуставу испоруке електричне енергије и подносиоцу захтева издати Записник о обустави испоруке електричне енергије К-4.

У случају да је поднети захтев неуредан, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд ће у року од 8 дана обавестити подносиоца на који начин треба да уреди захтев.

Напомена: Уколико у року од две године купац не поднесе захтев за прикључење на дистрибутивну мрежу, за поновно прикључење након тог рока потребно је да прибави ново одобрење за прикључење објекта.