У Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд заштита животне средине заузима значајно место. У циљу смањења сопственог утицаја на животну средину спроводе се бројне активности.

Уведен је и сертификован систем управљања заштитом животне средине сагласно захтевима ISO 14001 стандарда.

Препознавањем и разумевањем утицаја својих активности Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд је извршила идентификацију аспеката животне средине, оценила степен услађености са релевантним законским захтевима Репиблике Србије и утврдила циљеве. На основу утврђених циљева планирају се активнопсти како би се смањио негативан утицај на животну средину.

У складу са актуелним законским прописима реализују се активности на спровођењу мера превенције загађења, управљања свим токовима отпада на законски прописан начин почев од његовог настанка, складиштења до конaчног отуђења, редовно одржавање опреме, испитивање потенцијално контаминиране опреме, замена оштећене, контаминиране и дотрајале опреме, стално улагање у реконструкцију и модернизацију. Врше се мерења нејонизирајућег зрачења, степена загађења земљишта, подземних вода и ваздуха, као и друге активности којима се контролишу, смањују и спречавају негативни утицаји на животну средину. Континуирано унапређење кроз све еколошке аспекте и превентивно деловање су циљеви којима тежимо.

Кроз обуке се подиже свест запослених о важности заштите животне средине у циљу превенције и смањења негативног утицаја, у току обављања радних активности на животну средину.

У циљу даљег унапређења заштите животне средине и смањивања сопственог утицаја на животну средину Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд предвидела је многобројне активности за реализацију циљева и то :

• Набавка техничке опреме и средстава (контејнери, танкване, апсорпциона средства)
• Набавка и уградња сепаратора за пречишћавање отпадних зауљених вода
• Уређење простора за привремено складиштење отпада
• Пражњење постојећих уљних јама
• Реконструкција уљних јама и уградња сепаратора и на објектима 110kV и 35kV
Интегрисање нове опреме у постојеће системе
• Испитивање потенциајлно контаминиране опреме
• Деконтаминација контаминиране опреме, одлагање и трајно збрињавање
Испитивање земљишта на контаминацију уљем на ризичним локацијама и локацијама ранијих (историјских) загађења земљишта
• Мерења буке и нејонизујућег зрачења у животној средини
• Санација буке и нејонизујућег зрачења у животној средини