Поштујући законске прописе, правилнике и друге захтеве из области безбедности и здравља на раду Електродистрибуција Србије је одговорна организација како према запосленима тако и према свим извођачима. Свакодневним праћењем, контролом мера из области безбедности и здравља на раду, и константним унапређењем опреме и процеса подижемо свест и заштиту запослених и инфраструктуре у нашем друштву.

Различитим обукама покушавано да испунимо наш главни циљ, а то је нула повреда на раду.

У циљу праћења здравственог стања запослених, а у складу са законском регулативом, захтевима и условима друштво организује бројне лекарске прегледе: претходне и периодичне прегледе за радна места са повећаним ризиком, прегледе возача, добровољне систематске, офтамолошке прегледе.

Испитивањем опреме и оруђа, услова радне средине као и организовањем дезинфекције,дезинсекције и дератизације стварамо боље и сигурније услове за рад запослених.

Набавком најсавременије опреме за личну и колективну заштиту запослених омогућавамо да наши запослени ефикасно, а пре свега безбедно обавља задатке који су постављени пред њим.

Такође водимо и рачуна да наши подизвођачи кроз посебне обуке, односно упознавања са опасностима и штетностима и мерама безбедности у Електродистрибуцији србије у складу које је Споразум о БЗР и процедуре налажу, безбедно и сигурно обављају послове за које су ангажовани.

Брзом и правилном пруженом првом помоћи повређеном или наглом оболелом, често зависи њихов живод. Обукама запослених напредним и основним покушавамо да ризик по здравље сведемо на најмању могућу меру, што је и једно од принципа у општој директиви ЕУ.

У циљу стварања безбедних и здравих услова на радном месту и радној околини донели смо:

- Акт о процени ризика
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
- Одговарајућа упутства и процедуре
- План заштите од елементарних непогода
- План заштите од пожара