Прописи

 

Процедура праћења реализације уговора / оквирног споразума по јавним набавкама   (21.12.2021.) pdf  *НОВО

Процес набавке добара, услуга и радова за потребе Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд    (17.12.2021.) pdf  *НОВО

Правилник о ближем уређивању поступака набавки у ОДС-у    pdf 

- АРХИВА (преузмите документа)

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама   pdf 

Уговор о статусној промени  pdf 

Обавештење о начину окончања започетих поступака јавних набавки након статусних промена ...  pdf

 

logomark

 

Статусне промене ЈП ЕПС и зависних привредних друштава

На седници Владе Србије 23.4.2015. донет је закључак о прихватању Извештаја о активностима у вези са започињањем статусних промена ЈП ЕПС и зависних привредних друштава. Објављујемо Нацрт Уговора и закључак Владе о статусној промени ПД у оквиру ЈП ЕПС-а.

- Нацрт Уговора о статусној промени припајања
- Закључак Владе о статусној промени

 

logomark

 

1. Закон о енергетици

 * Нови Закон о енергетици („Sl. glasnik RS“, бр. 145/2014), осим појединих одредби примењује се од 30. децембра 2014. године.

Овим законом уређују се: циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, начин организовања и функционисања тржишта енергије, услови за уредно и квалитетно снабдевање корисника енергијом и услови за остваривање безбедне, поуздане и ефикасне производње енергије, управљање системима преноса, транспорта и дистрибуције енергије и начин обезбеђивања несметаног функционисања и развоја ових система, услови и начин обављања енергетских делатности, услови за остваривање енергетске ефикасности и заштите животне средине у обављању енергетских делатности и надзор над спроводењем овог закона.

- Ступањем на снагу новог закона, престао је да важи Закон о енергетици („Sl. glasnik RS“, бр. 57/2011, 80/2011 – исп.,93/2012 и 124/2012), осим појединих одредби.

 

2. Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/2013)

Овом уредбом прописују се ближи услови испоруке електричне енергије, као и мере које се предузимају у случају да је угрожена сигурност испоруке електричне енергије корисницима услед поремећаја у функционисању електроенергетског система или поремећаја на тржишту електричне енергије на територији Републике Србије.

Уредба о условима испоруке електричне енергије ("Службени гласник РС" број 63/2013)

 

3. Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне кориснике

Овим тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне кориснике одређују се тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цена електричне енергије за тарифне кориснике, начин израчунавања цена по тарифним ставовима, као и категорије и групе тарифних корисника у зависности од места предаје, начина мерења и других карактеристика продате електричне енергије.

Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне кориснике ("Службени гласник РС" број 1/2007, 31/2007, 50/2007, 81/2007, 21/2008, и 109/2009)

 

4. Правила о раду дистрибутивног система  (13.07.2017.)


На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и члана 32. став 1. тачка 9. Одлуке о измени Одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција – Београд" коју је донео Управни одбор Јавног предузећа "Електропривреда – Србије" на 4. седници од 23.11.2005. године, број: 5914/9, директор Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција Београд" д.о.о. Београд, дана 15.12.2009. године донео је Правила о раду дистрибутивног система. 


Правила о раду дистрибутивног система ("Службени гласник РС" број 5/2010)

Од 01.03.2010. године примењују одлуке о тарифним системима за утврђивање цена за приступ и коришћење система за пренос и дистрибуцију електричне енергије. Корисницима ће на овај начин бити омогућен увид у трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система као и трошкове трговине на мало електричном енергијом. Сви корисници, изузев групе потрошње Домаћинства, од марта 2010. године имају на рачуну за утрошену електричну енергију приказан трошак приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система који је садржан у укупној цени електричне енергије. Овим се омогућава да корисници који желе да имају статус квалификованог корисника, могу да потраже другог снабдевача електричне енергије.

 

logomark

Профили потрошње

 

 

 

5. Тарифни систем за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије

 

6. Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије

 

7. Одлука о обрачуну и наплати надокнаде за подстицај производње ЕЕ из ОИ8. Уредба о енергетски заштићеном кориснику